درخواست نمایندگی صدور توکن و امضای الکترونیک

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما به اشخاص حقوقی فعال و معتبر در سطح کشور که دارای شرایط ذیل باشند، نمایندگی فروش توکن و دسترسی صدور امضای الکترونیکی اعطا می نماید.

  • دارا بودن شرکت یا جواز کسب معتبر
  • داشتن محل فعالیت مناسب در شهر یا استان مربوطه جهت فروش و صدور امضا
  • ارائه تضامین مورد قبول شرکت
  • داشتن اعتبار و حسن سابقه فعالیت
  • تکمیل فرم درخواست نمایندگی

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 02181571 داخلی 5 تماس حاصل نمایند.

درخواست نمایندگی صدور امضای الکترونیک - اشخاص حقوقی