به سامانــــــه مدیریــــت صـــــدور
گواهــــــــــی امضای الکترونیـــــک
گـــــــــــروه آزمــــــــا خوش آمدید
درباره امضای الکترونیک
امضای الکترونیکی چیست؟
امضای الكترونيكی تحول بزرگی در روابط و تعاملات ايجاد ‌كرده است؛ با استفاده از امضا و گواهی الكترونيكی، می‌توان سنديت متون الكترونيكی را بررسی كرد و اسناد قابل پيگيری هستند. به اين معنا كه اگر تاكنون پيام ارسالی در اينترنت قانونی نداشت، با استفاده از گواهی الکترونيکی شكل قانونی به خود می‌گيرد. گواهی يك سند الكترونيكی امضاء شده است كه گروه آزما به نمایندگی از مركز صدور گواهی الكترونيكی برای يک شخص يا سازمان صادر می نماید و با استفاده از اطلاعات درون آن می توان برای شناسايی دارنده گواهی و برقراری ارتباط امن با وی اقدام نمود.