گواهی امضای الکترونیک حقیقی / حقوقی

این گواهی جهت امضای اسناد و تراكنش‌های الكترونیكی و همچنین احراز هویت كاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، از این گواهی می‌توان برای امضای دیجیتال اسناد، تراكنش‌های مالی و به طور كلی امضای هر داده‌ی الكترونیكی استفاده نمود.

امضای مهر سازمانی

این گواهی به عنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار گرفته و میتواند به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد بهره برداری قرارگیرد و تفاوت آن با گواهی امضا این می باشد که، گواهی امضا برای اشخاص صادر شده ولی این گواهی برای شرکت ها و یا سازمان ها صادر می شود و درواقع یک گواهی سازمانی محسوب می گردد.

ابطال گواهی الکترونیکی

این فرم برای ابطال گواهی الکترونیکی صادر شده استفاده میشود.