گواهی امضای الکترونیک حقیقی / حقوقی

این گواهی جهت امضای اسناد و تراكنش‌های الكترونیكی و همچنین احراز هویت كاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، از این گواهی می‌توان برای امضای دیجیتال اسناد، تراكنش‌های مالی و به طور كلی امضای هر داده‌ی الكترونیكی استفاده نمود.

امضای مهر سازمانی

این گواهی به عنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار گرفته و میتواند به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد بهره برداری قرارگیرد و تفاوت آن با گواهی امضا این می باشد که، گواهی امضا برای اشخاص صادر شده ولی این گواهی برای شرکت ها و یا سازمان ها صادر می شود و درواقع یک گواهی سازمانی محسوب می گردد.

معرفی نامه گواهی وابسته

این فرم برای صدور گواهی های الکترونیکی که نیاز به معرفی نامه دارند (1. شخص حقیقی وابسته به دولت 2. مهر سازمانی وابسته به دولت/ غیر دولت) استفاده می شود.

ابطال گواهی الکترونیکی

این فرم برای ابطال گواهی الکترونیکی صادر شده استفاده میشود.