گواهی ها
# نام کالا یا سرویس قیمت مالیات قیمت + مالیات
1 گواهی شخص حقیقی مستقل 250,000 9 272,500
2 گواهی شخص حقیقی وابسته به غیر دولت 260,000 9 283,400
3 گواهی مهر سازمانی وابسته به غیر دولت 270,000 9 294,300
4 گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت 340,000 9 370,600
5 گواهی مهر سازمانی وابسته به دولت 280,000 9 305,200

درخواست گواهی