گواهی ها
# نام کالا یا سرویس قیمت مالیات قیمت + مالیات
1 گواهی شخص حقیقی مستقل 250,000 10 275,000
2 گواهی شخص حقیقی وابسته به غیر دولت 260,000 10 286,000
3 گواهی مهر سازمانی وابسته به غیر دولت 270,000 10 297,000
4 گواهی شخص حقیقی وابسته به دولت 340,000 10 374,000
5 گواهی مهر سازمانی وابسته به دولت 280,000 10 308,000

درخواست گواهی