رفع خطاها در استفاده از توکن

?

در این بخش برخی از خطاهای رایج که در هنگام استفاده از توکن برای ورود و صدور گواهی رخ میدهد معرفی و راه حل برطرف کردن آنها شرح داده شده است.

خطای: ERR:Uncaught ReferenceError: ActiveXObject is not defined

  • فقط از مرورگر اینترنت اکسپلورر برای ورود به سامانه و صدور گواهی استفاده کنید.
  • با بررسی منوی Tools مرورگر اینترنت اکسپلورر، مطمئن شوید ActiveX Filtering فعال نیست.

خطای: ERR:CertEnroll::CX509PrivateKey::Create: An internal error occurred

  • مطمئن شوید توکن متقاضی دریافت گواهی به سیستم متصل شده است.
  • مطمئن شوید توکن توسط سیستم شناسایی شده است و برنامه آن در حال اجراست.

خطای: Automation server can't create object

خطای: Not enough memory available to complete this command

  • توکن متقاضی دریافت گواهی فضای لازم برای ذخیره گواهی را ندارد. لطفا گواهی ها و فایل های غیرضروری موجود در توکن را حذف کنید.

خطای: The requested operation has been cancelled by the user

  • اجازه دسترسی مرورگر به گواهی های موجود در توکن را بدهید.